Forretningsorden

Forretningsorden for Brugerrådet ved Slagelse Teater

Indkaldelse og dagsorden

§ 1. Brugerrådet afholder mindst 4 møder årligt. Mødedatoerne fastlægges på det første møde i funktionsperioden. Møderne afholdes på Slagelse Teater.

Stk. 2. Dagsordenen, der indeholder en udførlig redegørelse for punkternes indhold, udarbejdes af Brugerrådets formand og udsendes normalt mindst 8 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3. Forslag til dagsorden, der sendes til formanden for Brugerrådet, skal foreligge skriftligt mindst 14 dage før mødet.

Stk. 4. Ekstraordinære møder i Brugerrådet afholdes, hvis formanden indkalder, eller hvis mindst 2 medlemmer af Brugerrådet ønsker et ekstraordinært møde afholdt. Ekstraordinære møder indkaldes normalt med 8 dages varsel.

Stk. 5. Møder i Brugerrådet har følgende faste punkter på dagsordenen

  • Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige møde i Brugerrådet
  • Godkendelse af dagsorden
  • Opfølgning på beslutninger fra sidste møde i Brugerrådet
  • Meddelelser fra formanden samt øvrige medlemmer af Brugerrådet
  • Eventuelt

Stk. 6. Dagsordenen for møderne i Brugerrådet gøres offentligt tilgængelig på Slagelse Teaters hjemmeside.

Stk. 7. Behandling af personspørgsmål eller emner, som kræver fortrolighed, udsendes som tillæg til den almindelige dagsorden. Det fortrolige tillæg behandles som sådan.

 

Beslutningsdygtighed

§ 2. Brugerrådet er beslutningsdygtig, når mindst 60% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Deltagere

§ 3. I Brugerrådets møder deltager foruden de udpegede medlemmer, jfr. rådets vedtægter, en repræsentant uden stemmeret udpeget af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse kommune.

 

Referat

§ 4. Der føres et beslutningsreferat, som godkendes og underskrives af alle Brugerrådets medlemmer på det følgende møde.

Stk. 2. Referatet af mødet offentliggøres på Slagelse Teaters hjemmeside. Referatet offentliggøres på hjemmesiden 10 dage efter endelig godkendelse blandt Brugerrådets medlemmer.

 

Formanden

§ 5. Formanden bistås i arbejdet med dagsorden og andet materiale af forpagteren.

 

Tavshedspligt

§ 6. Brugerrådets medlemmer og andre, der deltager i Rådets møder, er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

 

Ændring af forretningsord og vedtægter

§ 7. Beslutning om ændring af forretningsorden og vedtægter træffes af Brugerrådets medlemmer med simpelt stemmeflertal.

 

Andet

§ 8. Brugerrådets opgaver er beskrevet i rådets vedtægter.

 

Vedtaget på Brugerrådets møde den 30. september 2022.