Vedtægter

Vedtægter for Brugerrådet ved Slagelse Teater

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
§ 1. Slagelse Teater er et kommunalt ejet teater beliggende på Herrestræde 9, 4200 Slagelse.

Stk. 2. Slagelse Teater drives af en forpagter på baggrund af en forpagtningsaftale med Slagelse Kommune.

§ 2. Forpagteren af Slagelse Teater er forpligtet til at nedsætte et Brugerråd med repræsentation af aktører, som benytter Slagelse Teater.

 

Kapitel 2: Brugerrådets sammensætning

§ 3. I Brugerrådet for Slagelse Teater, skal aktører, som benytter Slagelse Teater repræsenteres.

Stk. 2. Brugerrådet skal til enhver tid bestå af mindst 5 medlemmer med stemmeret og højst 12 medlemmer med eller uden stemmeret.

Stk. 3. Brugerrådet sammensættes således:

 1. 1 medlem med stemmeret udpeget af Vestsjællands Teaterkreds.
  1 medlem uden stemmeret udpeget af Vestsjællands Teaterkreds.
 1. 1 medlem med stemmeret udpeget af Sjællands Teater
  1 medlem uden stemmeret udpeget af Sjællands Teater
 1. 1 medlem med stemmeret udpeget af Musicalscenen i Slagelse
  1 medlem uden stemmeret udpeget af Musicalscenen i Slagelse
 1. 1 medlem med stemmeret udpeget af HF & VUC Klar
 1. 1 medlem med stemmeret udpeget af forpagteren af Slagelse Teater.
  Såfremt forpagteropgaven varetages af enten Vestsjællands Teaterkreds, Sjællands Teater, Musicalscenen i Slagelse eller HF & VUC Klar, indtræder forpagteren på den pågældende institutions plads i Brugerrådet.
 1. Brugerrådet kan ved selvsupplering udpege op til yderligere 4 medlemmer blandt aktører som benytter Slagelse Teater.

§ 4. Brugerrådets funktionsperiode er 2 år.

Stk. 2. Det er det siddende Brugerråd, som tager stilling til selvsupplering, jf. § 3, stk. 3, pkt. 6, blandt aktører som benytter Slagelse Teater. Spørgsmålet om selvsupplering behandles senest 3 måneder før udløb af Brugerrådets funktionsperiode.

Stk. 3. De aktører, som ved selvsupplering kan tilbydes plads i Brugerrådet, er de aktører som har benyttet Slagelse Teater i de foregående to år.

Stk. 4. Spørgsmål om selvsupplering af Brugerrådet vedtages ved stemmeflerhed blandt Brugerrådets medlemmer.

Stk. 5. En aktør, som ved selvsupplering tildeles plads i Brugerrådet, er berettiget til udpegning af ét medlem med stemmeret. Det siddende Brugerråd tager efter anmodning stilling til, om aktøren skal have mulighed for udpegning af endnu et medlem uden stemmeret.

Stk. 6. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 7. Hvis et medlem udtræder af Brugerrådet midt i en periode, er den udpegende institution/forening berettiget til at udpege et nyt medlem. Det nye medlem indtræder i Brugerrådet med samme rettigheder som det afgående medlem.

 

Kapitel 3: Brugerrådets opgaver

§ 5. Brugerrådets primære opgaver er:

 • At sikre et godt samarbejde mellem aktørerne, bl.a. fælles promovering
 • At udvikle og udarbejde en fælles profil for Slagelse Teater
 • At udarbejde forslag til retningslinjer for bookninger af Slagelse Teater. Forslaget skal godkendes af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune.
 • At sikre en optimal udnyttelse af Slagelse Teaters aktiviteter.

 

Kapitel 4: Formand, næstformand og Brugerrådets arbejde

§ 6. Det medlem, som er udpeget med stemmeret af forpagteren ved Slagelse Teater, er født formand for Brugerrådet.

Stk. 2. Brugerrådet vælger rådets næstformand blandt rådets øvrige stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Næstformanden varetager formandens opgaver, jfr. forretningsordenen, ved formandens fravær.

Stk. 4. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til og leder Brugerrådets møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 af rådets medlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 5. Brugerrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 60% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

 

Kapitel 5: Fastsættelse af forretningsorden

§ 7. Brugerrådet fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge regler om:

 • Indkaldelse til møder
 • Dagsorden og referater, samt offentliggørelse heraf
 • Antal årlige møder
 • Beslutningsdygtighed

 

Kapitel 6: Ikrafttrædelse mv.

§ 8. Vedtægten træder i kraft den 30. september 2022 ved offentliggørelse på Slagelse Teaters hjemmeside.

 

Således vedtaget på møde i Brugerrådet den 30. september 2022.